Biển bản điều chỉnh hóa đơn

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.501
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 24 KB
  • Cập nhật 26/12/2012

Giới thiệu

 

Tên Công ty ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………
ĐT: ………….. Fax: ……………

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

 BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số ……………….. ký ngày tháng năm giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ)....................

Tên: ...............................................

Địa chỉ: ..................

Đại diện: ........................Chức vụ:........................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ).....................

Tên:...........................

Địa chỉ:...........................

Đại diện: Chức vụ:......................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ………. do Công ty …………xuất với nội dung:.....................

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….

Thành tiển: …………..

Cộng tiền hàng: ……….

Thuế suất GTGT: ……% Tiền thuế GTGT: ……….

Tổng cộng tiền thanh toán: ……….

Số tiền viết bằng chữ: ……………………

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.