Biểu mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 103
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 50 KB
  • Cập nhật 30/11/2012

Giới thiệu

Bộ, (Sở): ……….
Đơn vị: …………
Mẫu sổ B05-H
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm:.......................

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1- Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương

- Số CNVC có mặt đến ngày 31/12 : người

Trong đó : Hợp đồng thử việc: người

- Tăng trong năm: ngườI

- Giảm trong năm: người

- Tổng quỹ lương thực hiện cả năm: Đồng

Trong đó : Lương hợp đồng: Đồng

2- Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản: ........................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.