Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS Biểu mẫu GD-ĐT

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.709
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 37 KB
  • Cập nhật 19/07/2013

Giới thiệu

Đơn xin chuyển trường của học sinh THCS

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: …………………...... phụ huynh của học sinh …………........ sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...

thuộc huyện ………………………… tỉnh ……………….........................................

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….………thuộc huyện ………………… tỉnh ………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                 ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                        Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) …………....;
- Phòng GD&ĐT / Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) …………...;
- Hiệu trưởng Trường (đi)………………………………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh …………………............................................. sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường …………………………...

thuộc huyện ………………………… tỉnh …………………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….……………………thuộc huyện ………………… tỉnh ……………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Rất mong sự chấp thuận Quí Trường, Phòng GD&ĐT / Sở GD&ĐT.

                                                                                         ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                               Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.