Đơn xin xác nhận tạm trú Thủ tục đăng ký tạm trú

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 25 đánh giá
  • Lượt tải 10.807
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 60,3 KB
  • Cập nhật 11/12/2012

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gởi : Công an phường/xã/thịtrấn...................................

Tôi tên........................................................................................................

Ngày sinh...................................................................................................

Số CMND...................................Do Công an...........Cấp ngày....................

Địa chỉ thường trú.......................................................................................

Chỗ ở hiện nay............................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn......................

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày........cho đến nay.

Lý do....................................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.