Đơn xin xác nhận tạm trú

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 7.472
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 28 KB
  • Cập nhật 11/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gởi : Công an phường/xã/thịtrấn......................................

Tôi tên....................................................

Ngày sinh..................................................

Số CMND...................................Do Công an..........Cấp ngày................

Địa chỉ thường trú..........................................................................

Chỗ ở hiện nay............................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn.............. xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày........cho đến nay.

Lý do....................................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.