Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 44 đánh giá
  • Lượt tải 82.170
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 76,7 KB
  • Cập nhật 18/07/2012

Giới thiệu

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân - Giấy ủy quyền thông dụng hiện nay

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại mẫu giấy ủy quyền này. Người dùng có thể tải mẫu giấy ủy quyền được thông dụng nhất hiện nay về máy để sử dụng trong các trường hợp như mẫu giấy ủy quyền công ty TNHH, mẫu giấy ủy quyền cá nhân, mẫu giấy ủy quyền công ty, mẫu giấy ủy quyền của giám đốc, mẫu giấy ủy quyền nhận tiền

Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền theo Bộ luật Dân sự Việt Nam, mà tùy theo hoàn cảnh, có thể là bắt buộc phải có để người ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người được ủy quyền. Đa số các trường hợp ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:..............................................................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................................
Số CMND: ................cấp ngày: ............nơi cấp:...............................................................
Quốc tịch:..........................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:...............................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................
Số CMND: ................cấp ngày: ............nơi cấp:................................................................
Quốc tịch:...........................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
...........................................................................................................................................

IV. CAM KẾT
...........................................................................................................................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết