Mẫu Bảng chấm công

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 5.988
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 27 KB
  • Cập nhật 03/01/2013

Giới thiệu

Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng................năm...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.