Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 15.148
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 48 KB
  • Cập nhật 10/11/2012

Giới thiệu

Đơn vị báo cáo: ................
Địa chỉ:…………...............
Mẫu số B 02 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm………

 Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.