Mẫu biên bản cuộc họp

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 22 đánh giá
  • Lượt tải 30.524
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 37,5 KB
  • Cập nhật 16/06/2013

Giới thiệu

                                                                                                                 Ngày    tháng   năm 20

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông…………………

2. Bà…………………..

3. ……………………..

……………………….

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết