Mẫu biên bản cuộc họp Mau bien ban cuoc hop

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 29 đánh giá
  • Lượt tải 39.122
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 37,5 KB
  • Cập nhật 05/12/2014

Giới thiệu

Down.vn xin giới thiệu mẫu biên bản cuộc họp chuẩn.

Mẫu biên bản cuộc họp                                                                                                        

 Ngày    tháng   năm 20

BIÊN BẢN HỌP
(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc ………… ngày ………………tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông…………………

2. Bà…………………..

3. ……………………..

……………………….

II/ Nội dung cuộc họp:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết