Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 20.407
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 32 KB
  • Cập nhật 21/11/2012

Giới thiệu

ĐƠN VỊ..............

..........................
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi : CÔNG TY......................

Họ và tên:…………………………………….MSCB:………………………………..……

Đơn vị/bộ phận:.....................................................................................................................

Chức danh:.............................................................................................................................

Đề nghị tạm ứng số tiền:……………………………………………………………………

Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng:……………………………………………...………………………………

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………

Download văn bản để xem thêm chi tiết.