Mẫu Quyết định thôi việc

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 8.710
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29 KB
  • Cập nhật 20/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày…………………………………………………………………………

Điều 2: Ông (Bà) và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.