Mẫu Quyết định thôi việc Biểu mẫu hành chính nhân sự

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 7 đánh giá
  • Lượt tải 14.917
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 68,9 KB
  • Cập nhật 20/11/2012

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu với bạn đọc mẫu Quyết định về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp theo đúng thủ tục trong hợp đồng lao động đã ký kết trước đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc


GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..............

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………...............

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày………………………………………………………

..........................…………………………………………………………………………………………………………..........

Điều 2: Ông (Bà) ............................và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như điều 2;
Lưu hồ sơ;

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.