Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

  • Phát hành Bộ Công an
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 3.373
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 33 KB
  • Cập nhật 11/12/2012

Giới thiệu

MẪU HK02
(Ban hành theo QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)..................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................….. Điện thoại: ...............................

Quan hệ với chủ hộ: (*).....................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ………………………………….. Sổ hộ khẩu số: .................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................…. Điện thoại: ......................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI:......................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.